Regulamin/Formularz

Regulamin Przyznawania
MIRU INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nagroda MIR INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ, zwana dalej MIREM, przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla działalności wychowawczej, edukacyjnej, ewangelizacyjnej i naukowej w Inspektorii Krakowskiej lub osobom otaczającym wielką troską o bazę materialna służącą wyżej wymienionej działalności.
 2. Kandydat powinien odznaczać się nieposzlakowaną opinią o swoim postępowaniu zgodnym z wartościami chrześcijańskimi.
 3. Nagrodę przyznaje Kapituła Miru Inspektorii Krakowskiej.
 4. Kapituła składa się z:
  a. Inspektora,
  b. Rady Inspektorialnej.
 5. Przewodniczącym Kapituły jest każdorazowy przełożony Inspektorii Krakowskiej.
 6. Mir można otrzymać tylko jeden raz.
 7. Zwyczajnie co roku przyznawany jest jeden MIR. W szczególnej sytuacji Kapituła może zdecydować o uhonorowaniu większej liczby osób.

  TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

 8. Kandydat do nagrody może być nominowany przez wspólnotę salezjanów (dom erygowany) lub zarząd jednej z grup Rodziny Salezjańskiej.
 9. Zgłoszenie kandydata związane jest dostarczeniem następujących dokumentów:
  a. aktualne dane – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy itp.
  (według załączonego formularza);
  b. życiorys i informacja o dokonaniach;
  c. opis działalności uzasadniający zgłoszenie kandydatury wraz z załącznikami.
 10. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 30 czerwca, przesyłając do sekretariatu odpowiednio wypełniony wniosek.
 11. Zgłoszenie kandydata wymaga jego zgody na przyjęcie nagrody.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych na konkurs do celów związanych z działalnością edukacyjną, z wydaniem publikacji, promocją w mediach elektronicznych i drukowanych.
 13. Wnioski dostarczone po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane.
 14. Oceniając zgłoszone kandydatury, członkowie Kapituły biorą pod uwagę zgodność działalności nominowanych z ideą konkursu. Wybór ten jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 15. Lista kandydatów nie jest ograniczona.
 16. Kapituła Miru przyjmuje listę kandydatów spełniających wszystkie wymogi formalne zgodnie z niniejszym Regulaminem i układa ja alfabetycznie.
 17. W głosowaniu mogą brać udział aktualni Członkowie Kapituły Miru.
 18. Głosowanie poprzedzone jest prezentacją i dyskusją, każdy głosujący ma prawo oddać swój głos na maksymalnie dwóch kandydatów.
 19. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
 20. W przypadku równej ilości głosów ostateczna decyzja przysługuje przewodniczącemu.
 21. Przewodniczący wyznacza datę wręczenia nagrody.
 22. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Przełożonego Inspektorii Krakowskiej.
Odnowiony regulamin został zatwierdzony 11 listopada 2014 rok.

Regulamin w formacie (.pdf)
Mir Inspektorii Krakowskiej – Formularz (.doc)