Stowarzyszenie Mamy Małgorzaty

Stowarzyszenie Mamy Małgorzaty Stowarzyszenie Mamy Małgorzaty jest ruchem o charakterze duchowo – modlitewnym zrzeszającym Rodziców salezjanów.

Cele Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty są następujące:

– Budowanie duchowej jedności między Rodzicami a Salezjanami , a przez to z całą Rodziną Salezjańską.
– Modlitwa zrzeszonych Rodziców za swoich synów oraz podtrzymywanie ich w powołaniu tak, by pozostali mu wierni aż do śmierci.

Wyrazem jedności członków Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty między sobą i z Rodziną Salezjańską będzie możliwość spotkania się w ciągu roku w czasie Dnia Jedności Inspektorialnej oraz spotkania w okręgach w następujących terminach: jedno w bliskości dnia wspomnienia Mamy Małgorzaty – 25 listopada (jest to również dzień, w którym Zgromadzenie Salezjańskie modli się za zmarłych Rodziców współbraci) oraz drugie, w bliskości uroczystości Maryi Wspomożenia Wiernych – 24 maja.

Wyrazem troski członków Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty o wierną realizację powołania salezjańskiego synów będzie praktyka codziennego odmawiania modlitwy w tej intencji. Treść tej modlitwy nawiązuje do aktu oddania Niepokalanej Maryi Wspomożyciele, który jest częścią codziennych modlitw salezjanów. Podobieństwo sformułowań może stać się wyrazem wzajemnej miłości i jedności Rodziców oraz ich dzieci.

Członkowie Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty uczestniczą w dobrach duchowych płynących z modlitwy salezjanów za swoich Rodziców, zarówno tych żyjących, jak i zmarłych (zob. Regulaminy Ogólne Zgromadzenia Salezjańskiego, nr 46 i 76).

Modlitwa codzienna rodziców MODLITWA CODZIENNA RODZICÓW – CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

O Najświętsza i Niepokalana Dziewico Wspomożycielko,
Matko Kościoła,
przez Twoje wstawiennictwo dziękuję Bogu
za salezjańskie powołanie mojego syna
i oddaję go pod Twoją matczyną opiekę.
Ty, która byłaś Mistrzynią ks. Bosko,
naucz i mojego syna naśladować jego cnoty,
a zwłaszcza: zjednoczenie z Bogiem,
życie czyste, pokorne i ubogie,
umiłowanie pracy i umiarkowania,
dobroć i bezgraniczne oddanie się braciom
oraz młodzieży – zwłaszcza tej najbardziej potrzebującej,
wierność Ojcu świętemu i biskupom Kościoła.
Spraw, Maryjo Wspomożycielko,
by jego służba Bogu
była wierna i wspaniałomyślna aż do śmierci
i daj nam osiągnąć radość
pełnego zjednoczenia się w Domu Ojca.
Amen.

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.
Św. Janie Bosko, módl się za nami.

Mamo Małgorzato, Czcigodna Służebnico Boża,
podobnie jak wpierałaś swojego syna, św. Jana Bosko,
w jego powołaniu i świętym życiu oddanym młodzieży,
tak wspieraj modlitwą przed Bogiem mojego syna. Amen

Posługa salezjanów na rzecz SSM Posługa salezjanów na rzecz Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty.

Opiekę duchową pomoc w realizacji celów Stowarzyszenie Mamy Małgorzaty na poziomie Inspektorii powierza się każdorazowemu Mistrzowi nowicjuszów. Będzie on dbał o wprowadzenie nowych członków Stowarzyszenia w dniu pierwszej profesji zakonnej, będzie zapraszał Rodziców do udziału w Dniu Jedności i przy tej okazji spotykał się z nimi, będzie utrzymywał kontakt z Rodzicami przez kierowanie do nich przynajmniej dwóch listów okólnych w ciągu roku. On będzie przechowywał wszelkie materiały dokumentujące działalność Stowarzyszenia oraz dane osobowe jego członków.

Patronka Patronką Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty jest Czcigodna Służebnica Boża Małgorzata Occhiena, matka św. Jana Bosko. Członkowie Stowarzyszenia starają się naśladować jej łączność z życiem i dziełem syna oraz jej troskę modlitewną o niego.

Członkowie Stowarzyszenia czczą również Maryję Wspomożenie Wiernych, św. Jana Bosko oraz innych świętych Rodziny Salezjańskiej.