Delegat

Delegat ds. ochrony małoletnich

ks. Zygmunt Kostka SDB
tel. 725 305 365
e-mail: pomoc@sdb.krakow.pl