Wyniki wyszukiwania dla:

Fundusz stypendialny


FORMULARZ: MFS_Formularz

MFS-Klauzula_informacyjna__oświadczenie__regulamin_MFS

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

(por. Dyrektorium 2020, art. 295-305)

1. Niniejszy regulamin stanowi uszczegółowienie zapisów Dyrektorium Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka z siedzibą w Krakowie.

2. O stypendium może się ubiegać młodzież z naszych wspólnot wychowawczo-duszpasterskich od 13 do 26 roku życia (rocznikowo).

3. Komisja stypendialna (inspektorialny delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego jako jej przewodniczący dobierze sobie każdorazowo jeszcze dwóch współbraci) będzie oceniać podania, biorąc pod uwagę zaangażowanie w działalność salezjańską, wyniki w nauce w połączeniu z zachowaniem oraz sytuację socjalną.

4. Kryterium socjalne. Ubiegający się o stypendium, których dochód na członka rodziny jest równy lub mniejszy od kwoty wyznaczanej przez pomoc społeczną jako uprawniającej do świadczeń społecznych, otrzymają maksymalną liczbę 20 punktów. Ta maksymalna liczba punktów będzie pomniejszana o 3 za każde 50 złotych powyżej tej kwoty. Wysokość dochodu musi być potwierdzona stosownym zaświadczeniem. W przypadku ubiegających się o stypendium z Ukrainy, maksymalną liczbę 20 punktów otrzymają ci stypendyści, których dochód na członka rodziny jest równy lub mniejszy niż 2000 hrywien. Ta maksymalna liczba punktów będzie pomniejszana o 3 za każde 500 hrywien powyżej tej kwoty.

5. Kryterium wyników w nauce. Punkty będą przyznawane za średnią ocen uzyskaną na koniec poprzedniego roku szkolnego oraz weryfikowane średnią ocen uzyskanych na półrocze roku szkolnego, w którym kandydat pobiera stypendium. Średnia ocen oraz postępy w nauce i zachowanie muszą być potwierdzone w przypadku ucznia opinią wychowawcy lub w przypadku studenta wyciągiem z indeksu (oceny) i opinią duszpasterza placówki (zachowanie). W przypadku średniej przyznawane jest maksymalnie 15 punktów (1 pkt za każde 0,1 powyżej 4,5). Dodatkowo 5 punktów jest przyznawane na podstawie opinii wychowawcy lub duszpasterza placówki w przypadku studentów. Na Ukrainie w przypadku średniej ocen przyznajemy maksymalnie 1 pkt za każde 0,4 powyżej średniej 8,0.

6. Kryterium zaangażowania salezjańskiego. Na podstawie opinii dyrektora lub odpowiedzialnego za placówkę, w której ubiegający się o stypendia złożyli podania, komisja stypendialna będzie mogła przyznać do 20 punktów za zaangażowanie w działalność salezjańską. 

7. Z każdej placówki można złożyć 3 wnioski stypendialne.

8. Stypendia będą przyznawane w kategoriach: A/ 60-50 punktów – 400 zł na miesiąc; B/49-30 punktów – 350 zł na miesiąc; C/ 29-20 punktów – 300 zł na miesiąc; D/ poniżej 20 punktów – 250 zł na miesiąc; aż do wyczerpania zgromadzonych w danym roku funduszy.

9. Osoba, która ubiega się o stypendium, powinna odebrać je osobiście podczas pielgrzymki śladami Jana Pawła II robotnika organizowanej przez parafię w Krakowie na Dębnikach, która odbywa się co roku w pierwszej połowie października. Nieobecność podczas rozdania stypendiów skutkuje utratą przyznanego stypendium.

10. Ubiegający się o stypendium jest zobowiązany do złożenia pisemnej prośby o stypendium zaadresowanej na inspektora. Nieprzedłożenie takiej prośby dyskwalifikuje wniosek o stypendium.